Cenník zdravotných výkonov a služieb hradených pacientom

1. Prehliadka a posudok o zdrav. spôsobilosti na vedenie motorového vozidla:
I.skupina 40,- EUR
II.skupina 60,- EUR
2.  Prehliadka a posudok pred nástupom na špec. kurz, SBS služby 40,- EUR
3. Prehliadka a posudok o zdrav. spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného preukazu 80,- EUR
4. Vstupná prehliadka,mimoriadna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania, pred športovou súťažou, cestou do cudziny 40,- EUR
5. Preventívna lek. prehliadka na žiadosť osoby (mimo prehliadky hradenej ZP 1x za 24 mesiacov) 40,- EUR
6. Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 40,- EUR
7. Vystavenie zdravotného preukazu pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti 20,- EUR
8. Lekárska správa na žiadosť pacienta, na žiadosť komerčnej poisťovne, posúdenie bolestného(podľa počtu strán) 25 – 50 EUR
9. Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne, správne konanie, inéadministratívne úkony na žiadosť pacienta 30,- EUR
10. Vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky neuhradenej zo zdravotného poistenia + aplikáciaočkovacej látky nehradená zo ZP 10,- EUR
11. Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti pre štúdium (SŠ,VŠ,SOU) 10,- EUR
12. Vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, vystavovanie tlačív PN a potvrdení o trvaní PN, ak to nehradí soc. poisťovňa 5,- EUR
13. Odbery biologického materiálu,vyšetrenie CRP, vyšetrenie INR 8,- EUR
14. Vyšetrenie glukózy glukomerom na žiadosť pacienta 5,- EUR
15. Meranie ABI indexu oscilometrickou metódou na žiadosť pacienta 8,- EUR
16. Vyšetrenie EKG na žiadosť pacienta mimo indikácie 10,- EUR
17. Lekárske vyšetrenie pacienta ( nie neodkladného stavu) bez poistného vzťahu v SR 50,- EUR
18. Podanie infúzie 1x 10,- EUR
19. Podanie infúzie 5x 35,- EUR
20. Podanie vnútrožilovej injekcie na žiadosť pacienta 4,- EUR
21. Podanie vnútrosvalovej injekcie na žiadosť pacienta 2,- EUR
22. Konzultácia pacienta mimo ordinačných hodín, každých začatých 10min 10,- EUR
23. Vystavenie potvrdenia o prekonaní infekcie COVID 3,- EUR
24. Vyšetrenia na žiadosť pacienta prístrojom Exdia- Troponín I, D-dimer 10,- EUR
25. Vyšetrenia na žiadosť pacienta prístrojom Exdia COVID AG test 20,- EUR
26. Vyšetrenia na žiadosť pacienta prístrojom Exdia protilátok na COVID Ig a IgM 20,- EUR